Wet- en regelgeving

Nederland digitaliseert. Steeds meer diensten van de overheid worden ook online geleverd. Bij publieke dienstverleners waar burgers of bedrijven inloggen, moet de digitale toegang aan alle veiligheids- en betrouwbaarheidseisen voldoen. 

Diverse wetten liggen ten grondslag aan de toegang tot de digitale dienstverlening van de overheid. Deze wet- en regelgeving schetst de kaders waaraan toegang moet voldoen, zodat burgers en bedrijven veilig bij de overheid inloggen. Nu en in de toekomst.

In het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst (2017 –2021) wordt benadrukt dat aanpassing van de digitale overheid  noodzakelijk is. Dit biedt ook mogelijkheden voor betere dienstverlening. Die past bij de huidige samenleving en die toekomstbestendig is.

Wet digitale overheid (Wdo)

Het wetsvoorstel Wet digitale overheid past in die ambitie en legt de basis voor verdere digitalisering. Waaronder regulering van de digitale overheid. In het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. Meer digitale dienstverlening, betekent ook meer privacygevoelige informatie. Voor de veiligheid van deze informatie kan digitale toegang op een hoger betrouwbaarheidsniveau noodzakelijk zijn. 

eIDAS-verordening

De eIDAS-verordening is kaderstellend en stelt de eisen aan inlogmiddelen met betrekking betrouwbaarheidsniveaus, voor digitale diensten.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De vereiste betrouwbaarheid en veiligheid voor digitale toegang hangt ook samen met de verwerking van persoonsgegevens. Daarvoor vormen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) de geldende Europeesrechtelijke en nationale kaders en het Nederlandse kader. 

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vereist dat elektronisch verkeer tussen burger en bestuursorgaan ‘voldoende betrouwbaar en vertrouwelijk’ verloopt.