Over Digitaletoegang.nl

Over Digitaletoegang.nl

Met het borgen van betrouwbare toegang tot uw digitale diensten, zorgt u dat burgers en bedrijven veilig bij u inloggen. Nu en in de toekomst. Digitaletoegang.nl informeert over werken aan toekomstbestendige toegang. Zodat u bijdraagt aan de maatschappelijke doelen. Ook leest u meer over wet- en regelgeving eraan ten grondslag ligt.

Ontsluiten op het juiste betrouwbaarheidsniveau

Op Digitaletoegang.nl vindt u informatie over het belang van toekomstbestendige digitale toegang. U ontdekt welke stappen u kunt zetten om uw toegang op het juiste betrouwbaarheidsniveau te ontsluiten.

Informatie op Digitaletoegang.nl

Welke betrouwbaarheidsniveaus zijn er?

De eisen aan betrouwbaarheidsniveaus zijn vastgelegd in de eIDAS verordening. De eIDAS verordening onderscheidt drie verschillende betrouwbaarheidsniveaus: Laag, Substantieel en Hoog. Op dit moment loggen burgers in met het publieke inlogmiddel DigiD. Bedrijven en organisaties kunnen inloggen met een eHerkenningsmiddel.

Welke stappen kunt u zetten?

U kunt beginnen met het inschalen van uw dienstverlening op betrouwbaarheidsniveau. Hiervoor is de tool Regelhulp Betrouwbaarheidsniveaus beschikbaar.

Vertegenwoordigheidsvoorziening

Als publieke dienstverlener moet u ook oplossingen bieden voor mensen die hun zaken niet zelf digitaal kunnen, willen of mogen regelen. Lees meer over  vertegenwoordigingsvoorziening.

Digitale toegang en de Wdo

De inwerkingtreding van de Wet digitale overheid (Wdo) heeft impact op alle publieke dienstverleners waar burgers en bedrijven inloggen. Als publieke dienstverlener zult u de komende jaren stappen ondernemen om bij te dragen aan de maatschappelijke doelen en u voor te bereiden op de Wdo. De informatie op dit platform is bedoeld om u daarin zo goed mogelijk te faciliteren.

Lees meer over digitale toegang en de Wdo

Veelgestelde vragen