Komen er naast DigiD ook andere inlogmiddelen voor burgers?

Na inwerkingtreding van de Wdo kunnen partijen vragen om erkenning van hun inlogmiddel. De toelatingsprocedure duurt ongeveer 3-6 maanden. Na de toelating wordt het inlogmiddel ter beschikking gesteld om direct op aan te sluiten of via een ontsluitende dienst. 


Volgens de regeling aansluitschema en de acceptatieplicht, zult u als publieke dienstverlener alle toegelaten inlogmiddelen en machtigingsverklaringen moeten accepteren.